Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące (OK) jest koncepcją prowadzenia i ciągłego doskonalenia procesów uczenia się i nauczania w szkole zmierzającą do tego, by ich wynikiem były wartościowe, szkolne doświadczenia uczniów i uczennic.

To wysokoefektywna praktyka szkolna oparta na dialogu i szacunku. W centrum stawia udzielanie informacji zwrotnej, która wspiera uczniów w procesie uczenia się, a nauczycielowi dostarcza wiedzy, jak tego wsparcia udzielać. Koncentruje się na stwarzaniu sytuacji edukacyjnych, które sprzyjają głębokiemu uczeniu i budują odpowiedzialność oraz samoregulację uczniów i uczennic w procesie uczenia się. 

Ocenianie kształtujące to otwarta i uczciwa relacja pomiędzy podmiotami procesu uczenia się zachodzącego w szkole. Dzięki takiej relacji i poczuciu bezpieczeństwa, który z niej wynika, w szkole może mieć miejsce dogłębne uczenie się.

Jak rozumiemy ocenianie kształtujące w “Szkole uczącej się”?

W ciągu 20 lat zmieniało się w programie pojmowanie roli i funkcji oceniania kształtującego. Wynikało to z: rozwoju organizacji, doświadczeń szkół, z którymi współpracowaliśmy oraz analiz polskich i światowych badań w zakresie skuteczności wybranych interwencji w edukacji.  

Na początku ocenianie kształtujące pojawiło się jako światowy kierunek w rozwoju szkół. Przystosowanie myślenia o ocenianiu kształtującym do polskich warunków spowodowało, że zaczęliśmy je traktować w kategoriach metod pracy nauczycieli i nauczycielek, jako zasób elementów wprowadzanych do pracy nauczycielskiej, dotyczących przede wszystkim odmiennego niż dotychczasowy, sposobu oceniania postępów uczniów i uczennic. 

Dalsza ewolucja wynikająca z dojrzewania w myśleniu o procesach nauczania i uczenia się przyczyniła się do przekształcenia oceniania kształtującego w rodzaj filozofii oceniania pomagającego się uczyć, opartego na budowaniu relacji pomiędzy aktorami procesów szkolnych. 

Obecnie postrzegamy ocenianie kształtujące jako całościową koncepcję pracy szkoły, wspierającą kulturę pracy szkoły,  sposób kształtowania działań i pomysł na pracę wszystkich nauczycieli i nauczycielek.

Fundamenty oceniania kształtującego

Więcej informacji o ocenianiu kształtującym, propozycje materiałów i narzędzi wspierających wdrażanie tej strategii pracy z uczniami znajdziesz w serwisie poświęconym OK.

Ocenianie kształtujące

Dowiedz się więcej o ocenianiu kształtującym, sprawdź nasze propozycje materiałów i narzędzi wspierających wdrażanie tej strategii pracy z uczniami.