Poznaj nas

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli, prowadzoną przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), która już od prawie 30 lat wspiera szkoły, dyrektorów i nauczycieli w pogłębianiu rozumienia procesu uczenia się, stosowania nowych metod nauczania i oceniania oraz lepszej organizacji pracy szkoły, mających na celu poprawę doświadczeń edukacyjnych wszystkich uczniów.

Szkołom oferujemy wsparcie stosowne do ich potrzeb i możliwości – od wsparcia szkoleniowego, podnoszącego kompetencje nauczycieli i dyrektorów, po programy całościowego rozwoju angażujące dyrekcję i radę pedagogiczną we wprowadzanie głębokich zmian w funkcjonowaniu szkoły m.in. poprzez wprowadzanie do szkół i doskonalenie stosowania oceniania kształtującego.

W ramach szerokiej oferty programowej realizujemy m.in. warsztaty dla rad pedagogicznych w szkołach i online, kursy e-learningowe dla nauczycieli, studia podyplomowe dla dyrektorów.

Rozwiązania dydaktyczne i formy wsparcia oferowane szkołom, opieramy na polskich i międzynarodowych badaniach dotyczących edukacji, badaniu potrzeb szkoleniowych i rozwojowych nauczycieli i dyrektorów oraz wyznaczanym na dany rok przez MEiN kierunkom polityki oświatowej państwa.

Wsparcie szkół

Wspieramy rozwój całej szkoły – dyrektora i rady pedagogicznej, koncentrując ich uwagę na uczeniu się wszystkich uczniów i uczennic. Proponujemy ocenianie kształtujące, współpracę nauczycieli oraz rozproszone przywództwo edukacyjne (zaangażowanie liderów nauczycielskich) jako ramy dla edukacyjnej zmiany. 

Szkoły otrzymują od nas: wsparcie asystenckie dla dyrektorów i liderów szkolnych, warsztaty i kursy dla rad pedagogicznych (metodyczne i tematyczne) oraz konferencje dla grup międzyszkolnych.

W ramach programu oferujemy szkołom kilkuletnią ścieżkę rozwoju i udział w następujących działaniach:

  • Całościowy rozwój szkół
  • Klub
  • Laboratorium

Wsparcie dyrektorów

Wspieramy profesjonalizację warsztatu pracy dyrektorów, którzy dzięki pogłębionemu rozumieniu procesu uczenia, zastosowaniu nowych metod nauczania i oceniania oraz lepszej organizacji pracy szkoły poprawiają doświadczenia edukacyjne wszystkich uczniów i uczennic.

Pomagamy dyrektorom i dyrektorkom rozwijać kompetencje przywódcze, wspieramy ich w planowaniu form doskonalenia nauczycieli oraz w realizacji nadzoru pedagogicznego. 

Tworzymy też wspierającą się wspólnotę dyrektorów i dyrektorek. 

  • Całościowe programy rozwoju szkoły
  • Odporna szkoła – sieć współpracy dla dyrektorów i wicedyrektorów

Kursy internetowe

W ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej prowadzimy kursy poświęcone ocenianiu kształtującemu, w tym „OK zeszytowi”, oraz kursy metodyczne dla nauczycieli (np. kurs wspierający edukację matematyczną) i praktyczne z zakresu efektywnych strategii i metod uczenia się uczniów i uczennic, w tym kurs o uczeniu się. Propagujemy praktyki nauczania i pracy szkoły, których skuteczność potwierdzają wyniki licznych badań naukowych nad skutecznym uczeniem się uczniów i efektywną pracą szkoły.

Warsztaty

Celem warsztatów jest promowanie oceniania kształtującego i zmiana kultury pracy szkoły poprzez położenie większego nacisku na współpracę nauczycieli oraz poprawa procesu i efektów uczenia się wszystkich uczniów poprzez stosowanie lepszych metod nauczania i oceniania oraz organizacji wspólnej pracy w szkole.

Propagujemy praktyki nauczania i pracy szkoły, których skuteczność została potwierdzona wynikami badań naukowych nad skutecznym uczeniem się uczniów i efektywną pracą szkoły. Projektując nasze warsztaty i przygotowując do nich trenerów, uwzględniamy zasady skutecznego uczenia się dorosłych. 

Prowadzimy szkolenia, których tematyka i forma zostały pozytywnie ocenione przez rady pedagogiczne i dyrektorów placówek należących do programu „Szkoła ucząca się”.

Ważne dokumenty