STATUT PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CEO

Statut

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

§1.

 1. Centrum Edukacji Obywatelskiej zwane dalej Placówką jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
 1. Placówka ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Noakowskiego 10.
 1. Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz.1591z późn. zm.) 
 4. niniejszego statutu.

§2.

 1. Organem prowadzącym Placówki jest Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej” z siedzibą w Warszawie 00-666, ul. Noakowskiego 10, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052758, NIP: 5251725659, zwana dalej Fundacją.
 1. Organ prowadzący odpowiada za działalność Placówki oraz zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie.
 1. Organ prowadzący zapewnia w szczególności:
 1. bezpieczne i higieniczne warunki działania Placówki, w tym bazę materialno – rzeczową dla realizacji jej zadań;
 2. obsługę administracyjną i organizacyjną Placówki, w tym prawną oraz finansową;
 3. bazę kadrową do realizacji zadań statutowych Placówki, w tym pracowników administracji i obsługi oraz specjalistów niebędących nauczycielami
 4. wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Placówki.

 

§3.

Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§4.

Misją Placówki jest podnoszenie jakości polskiego systemu edukacyjnego tak, aby szkoły pomagały zrozumieć zjawiska społeczne, polityczne i ekonomiczne, uczyły współpracy i postaw obywatelskich, kształcily krytyczne i twórcze myślenie, pomagały uczniom uwierzyć we własne możliwości, uczyły odpowiedzialności i troski o dobro wspólne.

 

§5.

 

 1. Celem działalności Placówki jest diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i zarządzania.
 1. Do zadań Placówki należą w szczególności:
 1. diagnozowanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych w zakresie doskonalenia zawodowego;
 2. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych
 3. organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej, ekonomicznej, europejskiej, kulturalnej, wielokulturowej, ekologicznej, w zakresie rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji na temat globalnych problemów współczesnego świata oraz w zakresie organizacji pracy oraz metod nauczania i oceniania;
 4. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami państwowymi i samorządowymi;
 5. realizacja innych zadań służących podniesieniu jakości polskiego systemu edukacyjnego i wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.
 1. Placówka realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 1. prowadzenie różnorodnych form doskonalenia, w tym szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów – w systemach stacjonarnym, na odległość oraz mieszanym;
 2. opracowywanie i udostępnianie materiałów pomocniczych dla nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej, ekonomicznej, europejskiej, kulturalnej, wielokulturowej, ekologicznej, w zakresie rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji na temat globalnych problemów współczesnego świata a także kształtowania postaw obywatelskich;
 3. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
 4. udzielanie konsultacji;
 5. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

 

§6.

 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor zatrudniony przez Fundację.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje zarząd Fundacji.
 3. Do zadań i kompetencji Dyrektora Placówki należą w szczególności:
 1. kierowanie pracą Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz na mocy odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez organ prowadzący;
 2. zapewnienie realizacji zadań statutowych Placówki i przestrzeganie przepisów prawa;
 3. ustalanie głównych kierunków działalności Placówki i przygotowywanie projektów planów pracy Placówki zatwierdzanych przez organ prowadzący;
 4. sporządzanie sprawozdań z realizacji planów pracy Placówki i ich przedkładanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w uzgodnieniu z organem prowadzącym;
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi Placówki oraz nadzoru organizacyjnego, w tym dbałość o właściwe prowadzenie dokumentacji Placówki;
 6. dobór, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, kadry specjalistów realizujących zadania statutowe Placówki;
 7. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym;
 8. wykonywanie innych zadań wynikłych z obowiązujących przepisów prawa.

 

§7.

 1. Zadania Placówki realizują:
 1. nauczyciele – konsultanci;
 2. specjaliści niebędący nauczycielami;
 3. pracownicy administracji i obsługi;
 4. inne osoby w zależności od potrzeb.
 1. Do zadań i kompetencji nauczycieli-konsultantów oraz specjalistów niebędących nauczycielami należy w szczególności:
 1. przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji i wykładów;
 2. opracowanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych;
 3. rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ich realizacją.
 1. Do zadań i kompetencji pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
 1. obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna oraz finansowa Placówki;
 2. zapewnienie wyposażenia Placówki w sprzęt dydaktyczny wysokiej jakości i jego regularna aktualizacja;
 3. dbanie o bazę materialno-rzeczową Placówki.
 4. W celu realizacji zadań Placówki mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe. Zespoły zadaniowe tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor Placówki.

 

§8.

 1. Organizując doskonalenie, dyrektor Placówki określa:
 1. warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;
 2. procedury sprawdzania przebiegu kształcenia uczestników;
 3. sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych;
 4. formy ewaluacji doskonalenia.
 1. Nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie według wzoru opracowanego przez Placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Placówka prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§9.

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Zmian w statucie Placówki może dokonywać organ prowadzący na podstawie uchwały zarządu Fundacji.
 3. O zmianach w statucie oraz w danych Placówki powiadamiany jest samorząd województwa mazowieckiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.
 4. Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę i adres oraz nr REGON.
 5. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 14 czerwca 2017 r.